Giới hạn ôn thi môn ĐLCM của ĐCSVN học kỳ 2, năm học 2012-2013

[post_ad]

Giới hạn ôn thi môn ĐLCM của ĐCSVN học kỳ 2, năm học 2012-2013
Thứ sáu, 03 Tháng 5 2013 16:29
Giới hạn môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam học kỳ 2 năm học 2012-2013
LT 1.5.1: Tình hình xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Anh (chị) hãy:
a. Phân tích chính sách thống trị của thực dân Pháp cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.
b. Trình bày sự chuyển biến của xã hội Việt Nam dưới chính sách thống trị của thực dân Pháp cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.
LT 1.5.4 : Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Anh (chị) hãy:
a. Phân tích vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc tìm ra con đường cứu nước.
b. Trình bày vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc chuẩn bị những điều kiện về chính trị tư tưởng, tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
LT 1.5.5 (5điểm): Cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo trong Hội nghị Hợp nhất ba tổ chức cộng sản (mùa xuân năm 1930). Anh (chị) hãy:
a. Trình bày hoàn cảnh ra đời Cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng.
b. Phân tích nội dung và ý nghĩa Cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng.
LT 2.5.1(5điểm): Luận cương Chính trị tháng 10/1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương. Anh (chị) hãy:
a. Trình bày hoàn cảnh ra đời Luận cương chính trị.
b. Phân tích nội dung của Luận cương chính trị .
LT 2.5.3 (5điểm): Sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng giai đoạn 1939 – 1941. Anh (chị) hãy:
a. Trình bày hoàn cảnh lịch sử .
b. Phân tích nội dung và ý nghĩa chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng .
LT 2.5.4(5điểm): Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” của Ban thường vụ Trung ương Đảng ngày 12/03/1945. Anh (chị) hãy:
a. Trình bày hoàn cảnh lịch sử .
b. Phân tích nội dung và ý nghĩa của bản Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.
LT 3.5.1(5điểm): Chỉ thị “Kháng chiến, kiến quốc” của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ngày 25/11/1945. Anh (chị) hãy:
b. Phân tích nội dung cơ bản của Chỉ thị “Kháng chiến, kiến quốc”.
c. Trình bày quá trình thực hiện chỉ thị.
LT 3.5.2(5điểm): Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 - 1950). Anh (chị) hãy:
a. Trình bày hoàn cảnh lịch sử .
b. Phân tích nội dung và ý nghĩa đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 – 1950) .
LT 3.5.4 (5điểm): Đường lối kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược (1954 - 1964). Anh (chị) hãy:
a. Trình bày hoàn cảnh lịch sử .
b. Phân tích nội dung và ý nghĩa đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
LT 4.5.3 (5điểm): Mục tiêu, quan điểm của công nghiệp hoá, hiện đại hoá thời kỳ đổi mới. Anh (chị) hãy:
a. Phân tích mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá thời kỳ đổi mới.
b. Phân tích quan điểm công nghiệp hoá, hiện đại hoá thời kỳ đổi mới.
LT 4.5.4 (5điểm): Định hướng đẩy mạnh CNH, HĐH  nông nghiệp - nông thôn thời kỳ đổi mới. Anh (chị) hãy:
a. Trình bày chủ trương công nghiệp hoá, hiện đại hoá Nông nghiệp - nông thôn.
b. Trình bày vấn đề quy hoạch phát triển nông thôn.
c. Trình bày vấn đề giải quyết lao động việc làm ở nông thôn.
LT 4.5.5 (5điểm): Định hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức trong việc phát triển kinh tế vùng thời kỳ đổi mới. Anh (chị) hãy:
a. Trình bày tầm quan trọng của phát triển kinh tế vùng.
b. Phân tích chủ trương của Đảng về đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng.
LT 5.5.2 (5điểm): Sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường (KTTT) từ Đại hội VI đến Đại hội VIII. Anh (chị) hãy:
a. Trình bày sự thay đổi nhận thức của Đảng về KTTT.
b. Trình bày tính tất yếu khách quan và sự cần thiết sử dụng KTTT định hướng xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam .
LT 5.5.3(5điểm): Mục tiêu và quan điểm cơ bản tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường (KTTT) định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Anh (chị) hãy:
a. Phân tích mục tiêu hoàn thiện thể chế KTTT định hướng xã hội chủ nghĩa.
b.Trình bày quan điểm hoàn thiện thể chế KTTT định hướng xã hội chủ nghĩa.
LT 6.5.3 (5điểm): Chủ trương xây dựng Đảng trong hệ thống chính trị Việt Nam thời kỳ đổi mới. Anh (chị) hãy:
a. Trình bày vi trò, vị trí của Đảng trong hệ thống chính trị Việt Nam .
b. Phân tích chủ trương đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị Việt Nam .
LT 6.5.4(5điểm): Chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong hệ thống chính trị của Việt Nam thời kỳ đổi mới. Anh (chị) hãy:
a. Trình bày đặc điểm của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam .
b. Phân tích một số biện pháp để xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam .
LT 7.5.2: (5điểm): Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ở Việt Nam thời kỳ đổi mới. Anh (chị) hãy:
a. Phân tích tính tiên tiến của nền văn hóa Việt Nam .
b. Trình bày bản sắc dân tộc của nền văn hóa Việt Nam .
LT 7.5. 3(5 điểm): Giáo dục và đào tạo, cùng với khoa học và công nghệ được coi là quốc sách hàng đầu để xây dựng nền văn hóa Việt Nam hiện nay.
a. Tầm quan trọng của giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ trong quá trình xây dựng nền văn hóa Việt Nam hiện nay (1 điểm)
b. Chủ trương phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ trong quá trình xây dựng nền văn hóa Việt Nam (4 điểm)
LT 8.5.1 (5điểm): Nội dung đường lối đối ngoại thời kỳ 1975 – 1986. Anh (chị) hãy:
  1. Trình bày hoàn cảnh lịch sử hình thành đường lối .
  2. Phân tích chủ trương đối ngoại trong giai đoạn 1975 - 1986 .
LT 8.5.2: Hoàn cảnh lịch sử hình thành đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam thời kỳ đổi mới.
a. Tình hình thế giới (2 điểm)
b. Yêu cầu và nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam (3 điểm)
http://coban.tnut.edu.vn/index.php?option=com_content&view=category&id=85&Itemid=1260 Response to "Giới hạn ôn thi môn ĐLCM của ĐCSVN học kỳ 2, năm học 2012-2013"

Đăng nhận xét

Sua Loi Blogger Blade1407

Friends list